"Wat is nu weer een Beëdigd Mediator?!"

Door toename van het aantal mediators, de verschillende registraties en eisen voor inschrijving, zowel bij de Raad voor Rechtsbijstand als bij andere (particuliere) organisaties, bestaat er momenteel geen eenduidig beeld van kwaliteit en integriteit van mediators.Iedereen in Nederland mag zich Mediator noemen of je nu bent opgeleid of niet.

Als je denkt dat je helemaal goed zit met een Register Mediator klopt dat ook niet helemaal. Voordat deze naam werd geintroduceerd bestond er namelijk een onderscheid tussen "geregistreerd" en "gecertificeerd" mediators. De eerste groep liet zich registeren na het voltooien van een erkende opleiding tot mediator, maar uitsluitend de tweede groep heeft zich ook bekwaam bewezen door het afleggen van een proeve van bekwaamheid. 

In een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, wordt daarom gepleit voor een wettelijke register dat in een oogopslag laat zien of iemand die mediationdiensten aanbiedt, over voldoende kennis en ervaring beschikt. Het zorgt, zo is de bedoeling, voor meer zekerheid over het professionele verloop en (daarmee) de slagingskans van een mediation. Meer mediation moet bijdragen aan de dejuridisering van geschillen. Mediators die staan ingeschreven mogen de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’ dragen. Voor registratie gelden straks uniforme eisen aan opleiding en ervaring. Deze mediators moeten een eed afleggen voor de rechtbank. 

Het register gaat gepaard met de invoering van wettelijk geregelde tuchtrechtrechtspraak om de kwaliteit en integriteit van beëdigde mediators te kunnen handhaven. Als beёdigde mediators zich niet aan de beroepsnormen houden of als hun dienstverlening onder de maat is, moeten maatregelen kunnen worden opgelegd. Zo kunnen zij – als zwaarste straf – uit het register worden geschrapt.

Ook wil de bewindsman het gebruik van mediation in het burgerlijk recht en het bestuursrecht bevorderen. Dat kan door in civielrechtelijke zaken te bepalen dat de verjaringstermijn van een vordering wordt gestuit door de aanvang van een mediation onder leiding van een beëdigd mediator. Daarnaast wordt het mogelijk dat een beëdigd mediator de rechter kan vragen een beslissing te nemen over een deelgeschil als partijen tijdens een mediation dat willen. Er wordt nadrukkelijk bepaald dat de rechter in een civiele procedure partijen op elk moment naar een mediator kan verwijzen. Verder vindt de minister het wenselijk dat, waar mogelijk, bestuursorganen nog vaker gebruik maken van mediation als een burger een geschil met hen heeft. Dit sluit goed aan bij eerdere ontwikkelingen waarbij bestuursorganen al succesvolle methoden van (vroegtijdig) contact met de burger inzetten voor het voorkomen en beslechten van geschillen.

De mediators van ons kantoor zijn ook straks allen bekwaam genoeg om in het wettelijke register te worden ingeschreven en zullen zich daarom  ‘beëdigd mediator’ gaan noemen.