Bedrijfsarts hanteert STECR bij Arbeidsconflict

STECR werkwijzer arbeidsconflicten, bedrijfsartsen 

Werkgevers en werknemers kunnen met de STECR Werkwijzer Arbeidsconflict (SWA) te maken krijgen wanneer de bedrijfsarts deze toepast. De SWA is bedoeld als ondersteuning voor de bedrijfsarts ‘hoe te handelen in het geval zich een arbeidsconflict aandient’. Doordat werknemers en werkgevers vaak onbekend zijn met deze richtlijn ontstaat er ruimte voor interpretatieverschillen van het advies van de bedrijfsarts. Wij leggen u graag uit hoe werkt, zodat u weet wat er van u verwacht wordt in een dergelijke situatie. Een conflict is immers al ingewikkeld genoeg...

De STECR werkwijzer bestaat uit 3 delen: Een werkwijzer voor de bedrijfsarts (I), een beschrijving van de verschillende actoren rondom een arbeidsconflict (II) en een uitgebreide juridische achtergrond (III).

Doel

Het doel van de SWA is het arbeidsverzuim te beperken, een snelle re-integratie te bevorderen en een uniforme aanpak bij arbeidsconflicten met arbeidsverzuim. De nadruk ligt op het aanpakken (oplossen) van het conflict, de verantwoordelijkheid voor de aanpak van het conflict bij werkgever en werknemer te leggen en de dubbelrol van de bedrijfsarts (medisch enerzijds en interveniërend anderzijds) te onderscheiden. De SWA beoogt een scherp onderscheidt te maken tussen de medische beoordeling van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte enerzijds en het re-integratie- en werkhervattingsadvies anderzijds. De medische beoordeling ‘ziek/niet ziek’ kan en mag niet afhangen van de vraag of de ziekmelding voortkomt uit een arbeidsconflict. Dit kan echter wel van belang zijn in de daarop volgende adviesfase.

Een belangrijk uitgangspunt in de advisering aan de bedrijfsartsen is het bewustzijn dat een goed inhoudelijk advies niet automatisch ook wordt opgevolgd. Daarvoor is, naast de inhoudelijke kwaliteit van het advies, ook de kwaliteit van de manier waarop dit advies tot stand komt en wordt gegeven doorslaggevend. Een werkgever en werknemer die zich gehoord voelen, zullen een advies veel eerder opvolgen.

Werkwijzer voor bedrijfsarts

Het drie-variantenmodel 

– Variant a:

De werknemer kan door ziekte niet werken en er is geen sprake van een arbeidsconflict: de bedrijfsarts adviseert conform de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en neemt specifieke omstandigheden en/of beperkingen mee in zijn advies inzake re-integratie en/of werkhervatting. De werkwijzer is niet van toepassing.

– Variant b:

De werknemer kan door ziekte niet werken en er is sprake van een arbeidsconflict: de bedrijfsarts past naast zijn advies conform de WVP de werkwijzer toe en adviseert eventueel over te gaan tot een interventieperiode en/of enige andere interventie.

– Variant c:

De werknemer is niet ziek, maar er is sprake van een arbeidsconflict: de bedrijfsarts past de werkwijzer toe en adviseert eventueel over te gaan tot een interventieperiode en/of bemiddeling. De Arbeidsomstandighedenwet en het Professioneel Statuut van de bedrijfsarts vormen hier de basis voor zijn advisering.

Hoor en wederhoor

De Werkwijzer adviseert de bedrijfsarts, voordat hij tot zijn advies komt, zowel werkgever als werknemer te horen. Als het niet lukt om de werkgever te horen voor het tijdig uitbrengen van het advies, dient de bedrijfsarts dit in het advies vermelden. Vanuit het uitgangspunt Effectiviteit = Kwaliteit X Acceptatie kan er tot een afgewogen advies gekomen worden. In dit proces is het ook van belang dat de bedrijfsarts zorgvuldig communiceert en ervoor zorgt dat zowel de werkgever als de werknemer zich serieus genomen voelen. Er wordt zo draagvlak voor de aanpak gecreëerd.

Interventieperiode

De bedrijfsarts dient, voordat hij een interventieperiode adviseert,  draagvlak bij de werkgever te creëren. Als de werkgever niet akkoord gaat met een interventieperiode, dient de bedrijfsarts deze ook niet te adviseren. Hij zou daarmee buiten zijn bevoegdheden arbeidsrechtelijke consequenties kunnen veroorzaken. De interventieperiode duurt in principe één week, in uitzonderingssituaties twee. Binnen de interventieperiode dient in ieder geval een eerste gesprek tussen werkgever en werknemer, al dan niet met een derde erbij, te hebben plaatsgevonden, of tenminste een concrete afspraak daarvoor te zijn gemaakt.

Gespreksinterventies

Indien er sprake is van een conflict is het de plicht van een goed werkgever en een goed werknemer om dit op te lossen. Afhankelijk van de mate van escalatie kan de bedrijfsarts in zijn advies één van de volgende gespreksinterventies opnemen (al dan niet met een interventieperiode):

  • Een gesprek van de werknemer met diegene met wie hij het conflict heeft
  • Een gesprek in aanwezigheid van een interne derde (HRM of vertrouwenspersoon)
  • Mediation

Mediation

 In de SWA wordt uitgebreid beschreven wat mediation is en in welke situatie mediation kan worden geadviseerd. Specifiek wordt gesproken van de “Arbeidsmediator of Verzuimmediator”.

Verzuimmediation kan zinvol zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • het conflict speelt al enige tijd;
  • het lukt partijen niet meer om er zelf uit te komen;
  • er zijn derden, bijvoorbeeld collega’s of juristen, bij het conflict betrokken;
  • het conflict is geëscaleerd of escalatie dreigt;
  • door het conflict zal de duur van de arbeidsongeschiktheid toenemen;
  • het conflict is ontstaan door pesten of naar aanleiding van (seksuele) intimidatie;
  • partijen willen spreken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Samenwerking

De SWA benadrukt dat het kennen en erkennen van de verschillende betrokkenen bij een arbeidsconflict, onderdeel is van het komen tot een oplossing. De SWA maakt hierbij een onderscheid tussen de direct betrokkenen (werkgever, werknemer, preventiemedewerker, HR adviseur en casemanager) en de deskundigen (Bedrijfsarts, UWV, Arbeidsdeskundige, verzuimmediator, advocaat, huisarts etc.).

Waarom een MfN register verzuimmediator van A-Mediate Mediator Services?

Als fullservice kantoor met het specialisme verzuim en arbeid, weten wij als geen ander dat arbeidsconflicten tijd, energie en geld kosten, daarom richten wij ons op een zo efficiënt mogelijke oplossing, waarbij het proces zich richt op volledige ontzorging, welkom bij A-Mediate! Meldt je direct aan voor een mediationtraject, start met een gratis intakegesprek en maak gebruik van onze voordelige trajectprijzen!